1. Bendrosios nuostatos

1.1. MB „Wow financing“, į. k. 304200649, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius (toliau – Bendrovė), tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
1.2. Bendrovė gerbia visų fizinių asmenų bei savo klientų privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą lankantis Bendrovės interneto puslapyje www.wowfinancing.eu (toliau – Bendrovės interneto puslapis) ir naudojantis visomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos).
1.3. Bendrovės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiama Bendrovės politika dėl asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo.
1.4. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.
1.5. Naršydami Bendrovės interneto puslapyje ir/ar naudodamiesi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, Jūs sutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.
1.6. Bendrovė gali periodiškai keisti Privatumo politiką, atsižvelgiant į BDAR ar kitų teisės aktų pasikeitimus, Bendrovės teikiamų paslaugų apimtį ir kitas aplinkybes.

2. Asmens duomenų tvarkymo pagrindiniai principai

2.1. Bendrovė, rinkdama ir tvarkydama Jūsų Bendrovei patikėtus asmens duomenis, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, laikosi šių pagrindinių principų:
2.1.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai;
2.1.2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir netvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu;
2.1.3. Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir ne per didelės apimties, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi;
2.1.4. tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
2.1.5. Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie tvarkomi;
2.1.6. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo tvarkymo be leidimo arba neteisėto tvarkymo ir nuo neatsargaus praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant tinkamas technines ar organizacines priemones.

3. Jūsų asmens duomenų tvarkymas

3.1. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.
3.2. Bendrovė veikia kaip finansinių paslaugų tarpininkė. Bendrovė padės Jums gauti paskolą ypač geromis sąlygomis. Bendrovė randa Jums palankiausių kreditorių sąlygas ir pateikia pasiūlymą, kuris labiausiai atitiks Jūsų lūkesčius. Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę el. paštu privacy@wowfinancing.eu ir gauti informaciją apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, su kokiais kredito davėjais Bendrovė bendradarbiauja ir kt.
3.3. Pagrindinis Bendrovė asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti Bendrovės Paslaugų teikimą, t. y. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tarpininkavimo tikslais dėl finansinės paslaugos suteikimo (įskaitant kreditingumo ir finansinės rizikos vertinimą). Bendrovė Jūsų asmens duomenis pateikia Bendrovės partneriams (kredito davėjams), kurie įvertins Jūsų galimybes gauti paskolą ir pateiks paskolos suteikimo sąlygas.
3.4. Bendrovė asmens duomenis tvarko klientų identifikavimo, Paslaugų suteikimo, rinkodaros tikslais, taip pat Bendrovės interneto puslapyje naudodama slapukus.
3.5. Asmens identifikavimo tikslais tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos duomenys.
3.6. Paslaugų suteikimo tikslais tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, paskolos suma, paskolos tipas, paskolos grąžinimo terminas, gyvenamosios vietos tipas, gyvenamosios vietos adresas, miestas bei šalis, informacija, ar Jūsų artimas šeimos narys ir/ar artimas pagalbininkas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, darbovietė, duomenys apie pajamas, pajamų šaltinis, šeiminė padėtis, finansiniai įsipareigojimai, skolos, banko sąskaitos duomenys, finansinės banko operacijos.
3.7. Rinkodaros tikslais tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, Jūsų veiksmai naudojantis Bendrovės interneto puslapiu (kokios informacijos ieškote) ir Jūsų geografinė vietovė.
3.8. Bendrovė interneto puslapyje turi teisę naudoti slapukus, kurių pagalba renkama informacija apie Jūsų veiksmus, naudojantis interneto puslapiu (kokios informacijos ieškote), Jūsų geografinė vietovė. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti / įjungti visus ar kai kuriuos slapukus. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Bendrovės interneto svetainės.
3.9. Bendrovės partneriai (kredito davėjai) atlieka Jūsų kreditingumo vertinimą tiesiogiai konkretaus Bendrovės partnerio (kredito davėjo) sistemoje. Šiuo tikslu informacija apie Jus Bendrovės partnerio (kredito davėjo) sistemoje bus gaunama iš trečiųjų asmenų (pvz., VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, VĮ „Regitra“, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos banko ir kitų juridinių asmenų). Bendrovė neatsako už Bendrovės partnerių (kredito davėjų) vykdomą ir taikomą asmens duomenų apsaugos politiką. Bendrovės partneris (kredito davėjas), kurio sistemoje yra atliekamas vertinimas, Jūsų asmens duomenis tvarko pagal savo veikloje įdiegtas atskiras asmens duomenų saugojimo politikas, su kuriomis rekomenduojame susipažinti prieš teikiant paraišką per mūsų interneto svetainę.
3.10. Bendrovės partneriai (kredito davėjai) ir jų privatumo politikos.
3.11. Bendrovė Jūsų asmens duomenis saugos ne ilgiau kaip 10 metų nuo jų gavimo (pateikimo) dienos.

4. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

4.1. Jūs turite šias BDAR įtvirtintas teises:
4.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
4.1.2. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
4.1.3. atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4.1.4. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
4.1.5. reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
4.1.6. apriboti duomenų tvarkymą;
4.1.7. prašyti perkelti asmens duomenis;
4.1.7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
4.1.8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl galimai neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo.
4.2. Norėdami pasinaudoti savo aukščiau nurodytomis teisėmis, taip pat jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, maloniai prašome susisiekti su bendrove el. paštu privacy@wowfinancing.eu.
4.3. Kad Bendrovė galėtų įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises, Jūs turite pateikti Bendrovei raštišką prašymą ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. prašymas turi būti Jūsų pasirašytas, kartu pridedama Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija arba Jūs savo asmens tapatybę galite patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Pateiktus prašymus Bendrovė išnagrinėja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

5. Duomenų saugumas

5.1. Bendrovė, tvarkydama Jūsų Asmens duomenis, įgyvendina tinkamo lygio technines ir organizacines priemones, užtikrinančias Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ar atskleidimo.
5.2. Bendrovės darbuotojai, turintys teisę tvarkyti asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo laikytis šios Privatumo politikos ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą.
5.3. Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, Bendrovė ne vėliau kaip per 72 valandas nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5.4. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė nedelsdama apie tai praneša ir patiems žmonėms el. paštu.
5.5. Bendrovė savo klientų norėtų paprašyti būti atidiems saugant savo asmens duomenis, naudoti kompiuterį su įdiegtomis ir atnaujintomis antivirusinėmis programomis, saugotis neaiškaus turinio ar iš neaiškaus adresato gautų el. laiškų, SMS žinučių ar kitų pranešimų, nes tai gali būti virusai, kenkėjiškos programos, sukčiavimo atvejai ir pan.
5.6. Atkreipkite dėmesį, kad Bendrovė niekada nesiunčia savo klientams el. laiškų, SMS žinučių ar kitų pranešimų, kuriuose prašome atnaujinti savo asmens duomenis ar suteikti kokią nors privačią informaciją, kurios Bendrovė nerenka ir netvarko (pvz., prisijungimo prie el. bankininkystės duomenis).

6. Kontaktinė Bendrovės informacija

6.1. Visais klausimais dėl Privatumo politikos Jūs galite kreiptis šiais kontaktais:
MB „Wow financing“
Į. k. 304200649
Buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius
Tel. +370 670 27057
El. paštas: privacy@wowfinancing.eu

Privatumo politika